Organisatieontwikkeling

Integrale Bedrijfsvoering
Er wordt steeds meer van organisaties gevraagd. De resultaten staan onder druk en de eisen voor een effectieve klantbediening worden steeds hoger. Klanten zijn mondiger en weten precies wat ze willen. Dit vraagt voor uw organisatie naar een goed functionerende bedrijfsvoering die blijvend kan voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Blijvend voldoen aan marktontwikkelingen
Een optimale integrale bedrijfsvoering draagt structureel bij aan de verbetering van interne processen en externe klantbediening met een verbeterende (financiele) performance van uw organisatie. Door de juiste informatie binnen uw organisatie vast te leggen en hierop te sturen, processen te optimaliseren en gaan sturen op het continue verbeteren van processen kan uw organisatie blijvend voldoen aan de ontwikkelingen in de markt.

Enkele oplossingen gaan niet werken.
Problemen worden vaak beperkt geanalyseerd waardoor de verbetering niet het gewenste effect heeft. Een verandering van een variabele heeft effect op andere variabelen. Wij werken vanuit een integraal business model om verbeteringen optimaal te realiseren, omdat wij van mening zijn dat enkele oplossingen niet werken.

Een integrale bedrijfsvoering vraagt om:
• Een heldere visie & strategie van uw organisatie waarbij de klant centraal staat
• Een organisatieinrichting afgestemd op uw visie & strategie
• Een ingericht en functionerend procesmanagement om continue te kunnen verbeteren
• Een heldere integrale besturing van uw organisatie die ondersteunend is aan het realiseren van uw visie & strategie

Visie en Strategie
Uw organisatie wil een heldere visie & strategie waarbij de klant centraal staat?

De klant centraal
De klant centraal, dat is het uitgangspunt van het businessmodel van CT., met als gedachte dat het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door de klanten.

Om de continuïteit van een organisatie te waarborgen is het van belang dat een organisatie waarde creëert voor verschillenden klanten in de omgeving. Het is van belang te bepalen wie de klanten zijn en wat het waardebod naar deze klanten is. Vervolgens moet het waardebod zo worden georganiseerd dat het wordt gerealiseerd. Als je niet na kunt komen wat je naar de klanten belooft, heeft dit impact op je reputatie.

Meer informatie: zie PDF waardebodmodel/Integraal business model (nog in ontwikkeling)

Visie & strategie ontwikkeling
Wij begeleiden organisaties bij de (verdere) ontwikkeling van hun visie&strategie en het opstellen van (operationele)plannen waarbij altijd de klant centraal staat. Hierbij gaan wij uit van de denkkracht van de medewerkers binnen de organisatie en van de klanten.
Wij zijn van mening dat je plannen het beste kunt ontwikkelen met degenen die er het meest verstand van hebben: medewerkers, shareholders en klanten. Onze aanpak begint altijd bij het bepalen van de toegevoegde waarde van uw organisatie. Hiervoor worden workshop georganiseerd waarin uw organisatie in contact komt met de klanten, shareholders en medewerkers.
Invulling en sturing geven aan (operationele)plannen
Zodra de visie&strategie helder is helpen wij u verder met het doorvertalen naar de (operationele) plannen en het inrichten van de besturing op deze plannen. Omdat wij van mening zijn dat een visie&strategie pas gaat werken wanneer de doorvertaling naar de operatie goed is gebeurd en hierop gestuurd gaat worden!

Meer informatie: zie nog te ontwikkelen folder visie en strategie

Organisatie inrichting
Wat je belooft moet je ook doen!
Om de klantbelofte na te komen is het van cruciaal belang om de interne organisatie af te stemmen op het waardebod naar de klanten. Het waardebod bepaalt uiteindelijk hoe de organisatie er van binnen uit ziet. Dit houdt in dat de structuur, cultuur, mensen en technische systemen (technologie) allemaal in lijn worden gebracht met het geformuleerde waardebod.

De organisatie inrichting is bepalend voor de wijze waarop klanten de organisatie ervaren, medewerkers zich gedragen en het management zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van hun organisatie om de beloftes aan de klanten, stakeholders en medewerkers waar te kunnen maken. Hierbij kijken wij naar waar de organisatie staat, wat de cultuus is en zoeken daarbij naar een juiste balans tussen de technische procesinrichting en de 'zachte' aspecten van de organisatie.

Meer informatie: zie nog te ontwikkelen folder organisatie inrichting

Procesmanagement en continue verbeteren
Flexibiliteit van uw organisatie is het sleutelwoord om blijvend te kunnen voldoen aan de steeds veranderende omgeving. Dit vraagt om een koppeling van uw strategie aan het managen van processen om de totale bedrijfsvoering continue te verbeteren.

Wij begeleiden organisatie bij het inrichten van procesmanagement en continue verbeteren. Procesmanagement is geen geisoleerde activiteit die los staat van andere projecten of interventies maar een integrale filosofie over houding, gedrag en besturing.

Geen symptoombestrijding, wel duurzame oplossing(en)
Wij gaan niet voor symptoombestrijding maar zoeken naar een duurzame oplossing voor uw organisatie. Hiervoor starten wij eerst met een grondige (proces)analyse die wij samen met de medewerkers binnen uw organisatie oppakken. Omdat wij van mening zijn dat medewerkers die dagelijks bezig zijn met hun werkzaamheden het beste weten wat er niet goed gaat en wat hiervan de oorzaak is.
Sturen op continue verbeteren
Wanneer een organisatie een duurzame verandering wil bereiken is meer nodig dan alleen een grondige (proces)analyse, het inzetten van quick wins en procesbeschrijvingen. Wij zijn van mening dat het leidinggevende kader een heel belangrijke rol heeft bij het doorvoeren van procesverbeteringen en het bereiken van continue verbetering:
• Leidinggevende denkt in processen en niet in hokjes en losse onderdelen
• Gebruik van stuurinformatie en hierop proactief te handelen
• Oprechte interesse in de wijze van uitvoering van de taken door medewerkers (management bij walking around, dagstart)
• Verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij medewerkers beleggen
• Feedback is onderdeel van de cultuur.
• Leidinggevenden sturen op gedrag van medewerkers.

Meer informatie: zie nog te ontwikkelen folder procesmanagement en continue verbeteren

Integrale besturing
Uitgangspunt van het businessmodel van CT. is integrale besturing. Integrale besturing betekent dat aan alle aandachtgebieden (Structuur, Cultuur, Mensen en Technische systemen) in samenhang leiding en sturing wordt gegeven, zodanig dat op alle niveaus binnen de organisatie wordt voldaan aan het waardebod. Het gaat niet alleen op de aandachtsgebieden afzonderlijk maar om de verbanden die er zijn tussen verschillende aandachtsgebieden. De verbanden zijn als het ware de bloedsomloop van de organisatie.

Wij begeleiden organisaties bij het inrichten van de besturing.

Meer informatie: zie nog te ontwikkelen folder integrale besturing
U bevindt zich hier: Home Diensten Organisatieontwikkeling